Các khóa đào tạo của ACSV

03/09/2019
Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên là một trong những trọng tâm chiến lược được ACSV khai thực hiện. ACSV luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Hiện tại ACSV đang có các khóa đào tạo theo các lĩnh vực như sau:

1. An ninh, an toàn
- An ninh hàng không
- An toàn sân đỗ
- Hệ thống quản lý an toàn – SMS

2. Nghiệp vụ phục vụ hàng hóa
- Hàng hóa cơ bản
- Hàng hóa nguy hiểm – Cat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Quy định vận chuyển Pin Lithium
- Quy định vận chuyển vật liệu phóng xạ
- Quy định phục vụ động vật sống – AVI
- Quy định phục vụ hàng dễ hư hỏng – PER
- Nghiệp vụ tiếp nhận hàng
- Nghiệp vụ xuất hàng
- Nghiệp vụ khai thác và trả hàng
- Chất xếp hàng hóa lên ULD

3. Lái và vận phương tiện phục vụ mặt đất
- Điều khiển xe xúc nâng
- Điều khiển xe đầu kéo

4. Quản lý
- Quản trị chất lượng dịch vụ
- Quản trị an toàn
- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho quản lý cấp trung