Ban điều hành

Mr. Vương Thanh Bình

Tổng Giám đốc

Mr. Lương Văn Sáng

Phó Tổng Giám đốc

Mr. Hoàng Mạnh Hà

Phó Tổng Giám đốc

Mr. Nguyễn Đức Minh

Phó Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Cam kết cung cấp các dịch vụ hàng hóa hàng không tốt nhất với các tiêu chí: “An toàn, đúng giờ và chất lượng” thông qua sự chuyên nghiệp và tận tâm của tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty.

Để đạt được những mục tiêu trên, chúng tôi cam kết:

  • Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, chất lượng và an ninh của ICAO, IATA, nhà chức trách hàng không và các hãng hàng không trong quá trình khai thác và cung cấp các dịch vụ hàng hóa hàng không.
  • Duy trì và thực thi hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – An ninh hiệu quả phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến như ISAGO, TAPA, ISO, KAIZEN, 5S, RA3.
  • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – An ninh nhằm cung cấp những dịch vụ ổn định và không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng.
  • Phát triển văn hóa doanh nghiệp; coi văn hóa an toàn và an ninh là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của Công ty.
  • Khuyến khích cán bộ, nhân viên tự nguyện báo cáo các sai lỗi, các nguy cơ mất an toàn, an ninh tiềm ẩn (nếu có) trong quá trình phục vụ.
  • Thực hành tốt bộ tiêu chuẩn 5S, bảo vệ môi trường nhằm tạo dựng và duy trì môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ, sử dụng hợp lý các nguồn lực và tăng cường công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ.