Bảng giá này áp dụng cho việc tính giá các dịch vụ xử lý hàng quốc tế và nội địa đến/đi và chuyển tải có sử dụng dịch vụ xử lý hàng hoá của ACSV bao gồm các dịch vụ như cung cấp trang thiết bị, địa điểm, nhân công xếp dỡ hàng lên xuống phương tiện vận tải, di chuyển hàng, dịch vụ phụ trợ tại khu vực ngoài khu vực thực hiện các dịch vụ phục vụ hàng hoá cho hãng vận chuyển.
Các dịch vụ của ACSV là các dịch vụ thuộc dịch vụ vận chuyển hàng không, ACSV tuân thủ theo các quy định về bồi thường và mức bồi thường theo các công ước và quy định có liên quan áp dụng trong vận chuyển hàng không. Trong mọi trường hợp, mức bồi thường của ACSV không vượt quá giới hạn bồi thường của Hãng vận chuyển theo Hợp đồng đã kí kết giữa Hai bên.
Các dịch vụ của ACSV là các dịch vụ thuộc dịch vụ vận chuyển hàng không nên ACSV tuân thủ theo các quy định về bồi thường và mức bồi thường theo các công ước và quy định có liên quan áp dụng trong vận chuyển hàng không.